ΕΠΛ133: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Οικοσελίδα

ΕΠΛ133: Γενικές Πληροφορίες

Σύνοψη

Το μάθημα έχει στόχο να διδάξει τα βασικά της αντικειμενοστρεφoύς ανάλυσης, σχεδιασμού και προγραμματισμού με τη γλώσσα προγραμματισμού Java. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις αρχές του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμου (object-oriented programming), να τους βοηθήσει να αναπτύξουν επάρκεια στη χρήση της Αντικειμενοστρεφούς Μεθοδολογίας και της γλώσσας Java για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων, στη χρήση προχωρημένων προγραμματιστικών τεχνικών και στην επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού σε μεγαλύτερη κλίμακα και στην ομαδική εργασία.
Διδάσκων: Δρ. Μάριος Δ. Δικαιάκος, Καθηγητής. »
Υπεύθυνος Εργαστηρίων: Δρ. Πύρρος Μπράτσκας, ΕΕΠ. »
Προαπαιτούμενα: ΕΠΛ131 (Αρχές Προγραμματισμού)
Διαλέξεις: Τρίτη 09:00-10:30. Παρασκευή 09:00-10:30.
Φροντιστήριο: Τετάρτη 10:00-11:00.
Εργαστήρια: Τρόπος Διδασκαλίας
Εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19 και για όσο διάστημα ισχύουν τα μέτρα αυτά, το μάθημα θα πραγματοποιηθεί με υβριδική διδασκαλία. Οι διαλέξεις, το φροντιστήριο και τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται μέσω σύγχρονης τηλεδιάσκεψης. Παράλληλα, θα υπάρχει ασύγχρονη αλληλεπίδραση μέσω του διαδικτυακού φόρουμ του μαθήματος. Ορισμένα μέρη της διδακτέας ύλης ενδέχεται να διδαχθούν με χρήση ασύγχρονης επιγραμμικής (online) εκπαίδευσης και οπτικογραφημένου υλικού. Σε περίπτωση επιστροφής σε επί τόπου διδασκαλία τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Β204, ΧΩΔ02 και τα εργαστήρια στην Β103, ΘΕΕ01.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
Για σύνδεση με τα χρησιμοποιούμενα συστήματα τηλεδιάσκεψης κατά τις προγραμματισμένες ημέρες και ώρες των διαλέξεων, φροντιστηρίου και εργαστηρίων, χρησιμοποιείστε τους ακόλουθους συνδέσμους/διαδικτυακές υπηρεσίες: Για σύνδεση με τα χρησιμοποιούμενα συστήματα ασύγχρονης διδασκαλίας και αλληλεπίδρασης, χρησιμοποιείστε τους ακόλουθους συνδέσμους/διαδικτυακές υπηρεσίες:

Περιεχόμενο